6432-a

سبد گالیا مدل 6432

این محصول دارای ابعاد برونی 314*400*600 میباشد. رنگ محصول زرد می باشد و ابعاد داخلی آن ارتفاع 294*362*560 می باشد. این محصول دارای مقاومت بالا در برابر ضربه و کشش و فشار و همین طور در ممقابل اشعه ماورای بنفش خورشید می باشد.
6432

6422-a

سبد گالیا مدل 6422

این محصول دارای ابعاد برونی 214*400*600 میباشد. رنگ محصول سبز می باشد و ابعاد داخلی آن ارتفاع 194*362*560 می باشد. این محصول دارای مقاومت بالا در برابر ضربه و کشش و فشار و همین طور در ممقابل اشعه ماورای بنفش خورشید می باشد.
6422

4322-a

سبد گالیا مدل 4322

این محصول دارای ابعاد برونی 214*300*400 میباشد. رنگ محصول کرم می باشد و ابعاد داخلی آن ارتفاع 194*262*362 می باشد. این محصول دارای مقاومت بالا در برابر ضربه و کشش و فشار و همین طور در ممقابل اشعه ماورای بنفش خورشید می باشد.
4322